Yazdır

DÜŞÜK FAİZLİ YATIRIM VE İŞLETME KREDİSİ

DÜŞÜK FAİZLİ YATIRIM VE İŞLETME KREDİSİ

 
 
22 Ocak 2015 PERŞEMBE                    Resmî Gazete                             Sayı : 29244
 
BAKANLAR KURULU KARARI
 
Karar Sayısı : 2014/7201
 
Ekli “T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Başbakan Yardımcılığının 30/12/2014tarihli ve 39930 sayılı yazısı üzerine, 15/11/2000 tarihli ve 4603 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile 27/12/2006 tarihli ve 5570 sayılı Kanunun 1 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 31/12/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. VE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNCE TARIMSAL ÜRETİME DAİR DÜŞÜK FAİZLİ YATIRIM VE İŞLETME KREDİSİ KULLANDIRILMASINA İLİŞKİN KARAR
 
Amaç, kapsam ve uygulamaya ilişkin esaslar
 
MADDE 1-
 
(1) Üreticilerin tarımsal üretime yönelik finansman ihtiyaçlarının uygun koşullarda karşılanması amacıyla T.C. Ziraat Bankası A.Ş. (Banka) ve Tarım Kredi Kooperatiflerinin (TKK) kredi kullandırımına ilişkin usul, esas ve kıstaslarına uygun olmak koşuluyla; bu Kararda belirtilen usul ve esaslar dikkate alınarak, gerçek veya tüzel kişi üreticilere, 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu kapsamında olup Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının görev alanı içerisinde yer alan tarımsal amaçlı kooperatiflere ve Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (diğer kamu kurum ve kuruluşları hariç), Banka ve TKK tarafından 1/1/2015-31/12/2015 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) Bankaca uygulanmakta olan tarımsal kredi cari faiz oranlarından kredi konuları itibarıyla Tablo 1 ve 2'de belirtilen oranlarda indirim yapılmak ve kredi üst limitleri aşılmamak suretiyle tarımsal kredi kullandırılabilir.
 
(2) Birden fazla üretim konusunda kredi talebinde bulunan üreticilere kullandırılabilecek toplam kredi üst limiti krediye konu ürünlerden en yüksek kredi limitine sahip ürüne göre belirlenir. Söz konusu limit, küçük ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliği ve besiciliği konularında faaliyet gösteren işletmelerin mevcut kapasiteleriyle uyumlu olmak kaydıyla yapacakları çok yıllık yem bitkisi üretimi konusundaki yatırımların finansmanı amacıyla bu üretim konusunun limiti kadar aşılabilir. Kredi üst limitlerinin hesaplanmasında, geçmiş kararlar kapsamında kullandırılan kredilere ilişkin riskler de dikkate alınır.
 
(3) Sözleşmeli üretim modeli kapsamında, üreticiler ile imzaladığı sözleşmeler dahilinde yetiştirilen ürünü almayı garanti etmek suretiyle tarımsal üretim yaptıran gerçek ve tüzel kişi üreticilere, söz konusu üretim faaliyetlerinin finansmanı amacıyla azami 10.000.000 TL'ye kadar sözleşmeli üretim kredisi açılabilir. Gerçek ve tüzel kişi üreticilerin sözleşme yaptığı üreticilere aynı üretim konusunda kredi açılmış olması durumunda, bu tutarlar gerçek ve tüzel kişi üreticilere tahsis edilecek sözleşmeli üretim kredisi limitinden düşülür. Bu kredilere, sözleşmeli üretim modeli kapsamında imzalanan sözleşmelerde yer alan üretim konuları bazında Tablo-1 'de belirtilen indirim oranları uygulanır.
 
(4) 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun risk grubu tanımına giren işletmelere bu Karar kapsamında kullandırılacak kredilerin toplamı, üretim konuları itibarıyla aşağıda belirtilen kredi üst limitlerim aşamaz. Risk grubuna giren işletmeler bu Karar kapsamında tek bir işletme kabul edilir.
 
(5) Tablo l'de belirtilen indirim oranlarının kademeli olarak uygulanacağı üretim konularında kredi kullanacak üreticiler, indirim oranlarından, kullanacakları kredi miktarına göre kademeli olarak yararlanırlar.
 
(6) Mevcut işletmelerin satın alınmasına yönelik kredilerde de, satın alınacak işletmenin faaliyet konusu itibarıyla yine Tablo 1 ve 2'de belirtilen indirim oranları ve kredi üst limitleri dikkate alınır.
 
TABLO 1:
 

KREDİ KONULARI

İNDİRİM ORANI (%)

KREDİ ÜST LİMİTİ (TL)

Yatırım Dönemi

İşletme Dönemi /Kredisi

HAYVANSAL ÜRETİM KONULARI

Damızlık süt sığırı yetiştiriciliği

 

 

12.500.000

750.000 TL'ye kadar

100

50

750.001 5.000.000 TL

75

50

5.000.001 12.500.000 TL

50

25

Yaygın hayvansal üretim

 

 

500.000

200.000 TL'ye kadar

75

50

200.001-500.000 TL

50

25

Damızlık etçi ve kombine sığır yetiştiriciliği

100

75

7.500.000

Damızlık düve yetiştiriciliği

100

75

7.500.000

Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği

50

25

3.000.000

Büyükbaş hayvan besiciliği

50

50

5.000.000

Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği

100

75

5.000.000

Küçükbaş hayvan besiciliği

100

50

1.500.000

Arıcılık

50

50

1.500.000

Kanatlı sektörü

50

25

3.000.000

Kanatlı sektörü damızlık yetiştiriciliği

100

100

7.500.000

Su ürünleri yetiştiriciliği

100

50

5.000.000

Su ürünleri avcılığı

50

50

2.000.000

Hindi besiciliği

50

75

1.000.000

BİTKİSEL ÜRETİM KONULARI

Kontrollü örtüaltı tarımı

 

 

10.000.000

750.000 TL'ye kadar

75

50

750.001 -5.000.000 TL

50

25

5.000.001- 10.000.000 TL

25

25

Yaygın bitkisel üretim

 

 

500.000

50.000 TL'ye kadar

50

50

 

50.001 -500.000 TL

25

25

 

Çok yıllık yem bitkisi üretimi

100

75

2.500.000

Yurt içi sertifikalı tohum, fide, fidan üretimi

100

100

10.000.000

Yurt içi sertifikalı tohum, fide kullanımı

50

50

1.000.000

Yurt içi sertifikalı fidan kullanımı

50

50

5.000.000

Süs bitkisi üretimi

50

50

2.500.000

Stratejik bitkisel üretim

50

50

2.000.000

MUHTELİF KONULAR

İyi tarım / Organik tarım uygulamaları

50

50

5.000.000

Tarımsal mekanizasyon

50

50

1.500.000

Modern basınçlı sulama

100

75

1.500.000

Arazi alımı

25

25

500.000

Lisanslı depoculuk yatırımları

50

25

5.000.000

 
 
 
TABLO 2:
 

TARIMSAL AMAÇLI KOOOPERATÎFLERİN ÜRETİM KONULARI (*)

Damızlık Süt Sığırı Yetiştiriciliği

100

50

7.500.000

Büyükbaş Hayvan Besiciliği

75

50

5.000.000

Küçükbaş Hayvan Besiciliği

100

50

5.000.000

Kontrollü Örtüaltı Tarımı

75

50

7.500.000

Su Ürünleri Avcılığı

50

50

3.000.000

Tarımsal Ürün işleme, paketleme, depolama tesisi (**)

75

50

5.000.000

 
(*) Tarımsal amaçlı kooperatiflerin bu tabloda yer almayan üretim konularına ilişkin kredi taleplerinde Tablo-l'de belirtilen faiz indirim oranları ve limitleri uygulanır.
 
(**) Kooperatif ortaklarının üretim kapasitesi ile uyumlu büyüklüklerde kredi kullandırılabilecektir.
 
(7) Bu Karar kapsamında kredi tahsis edilecek üreticilerin kredi değerliliklerinin ve kredi tahsis kriterlerinin belirlenmesi, kredi limitleri ve vadeleri ile yatırım döneminin tespit edilmesi, kredilerin teminatlandırılması, özkaynak oranlarının belirlenmesi, geri ödeme koşullarının tespiti ile borçlandırma, kullandırma, takip ve tahsil işlemleri Bankanın ve TKK'nın kendi usul ve mevzuat esasları dahilinde yürütülür.
 
(8) Kredi kullandırımlarındaki teknik kıstaslar (hayvanların cinsi, yaşı, sertifikasyona ilişkin tanımlamalar gibi) ve bu kıstaslarla ilgili değişiklikler, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca Hazine Müsteşarlığının uygun görüşü alınarak hazırlanacak ve Resmî Gazete'de yayımlanacak tebliğ ile belirlenir.
 
(9) 2/1/2014 tarihli ve 2014/5767 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Karar kapsamında yatırım kredisi tahsis edilmiş ancak kredilerinin tamamım veya bir kısmını kullanamamış üreticiler, kullanamadıkları kısım için 2014/5767 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı hükümlerinden yararlanmaya devam eder. 2015 yılında tahsis edilecek kredilere bu Karar hükümleri uygulanır.
 
(10) Bu Karar kapsamında kredi kullanmak suretiyle yapılan yatırımlardan sigortaya konu olabilecek varlıklar (ahır, kümes, hayvan ve benzeri) ile tarımsal ürünlerin kredi tutarı üzerinden sigorta ettirilmesi zorunludur. Sigorta mevzuatından kaynaklanan nedenlerle (dönem uyumsuzluğu ve benzeri) kredi kullandırımı sırasında sigorta yaptırılması mümkün olmayan tarımsal ürünlerin sigortası, kredi kullandırım tarihinden itibaren azami 6 ay içerisinde tamamlanır.
 
Gelir kayıplarının karşılanması
 
MADDE 2-
 
(1) Banka ve TKK'nın bu Karar kapsamında açılan kredilerden doğacak gelir kayıpları, kredilerin faiz tahakkuk tarihlerinde Bankanın cari tarımsal kredi faiz oranları ile kredi konuları itibarıyla uygulanan faiz oranları arasındaki fark esas alınarak hesaplanır. Söz konusu gelir kayıpları Hazine Müsteşarlığınca ilgili yıl bütçelerine bu amaçla konulacak ödenekten karşılanır. Banka ve TKK, bu Kararın uygulanması sürecinde, belirlenen ödenek tutarının aşılmaması için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.
 
(2) Banka ve TKK, bu Karar ve daha önceki yıllara ait Bakanlar Kurulu kararları kapsamında kullandırılan kredilere ilişkin bilgileri ve vade/hesap devresi/taksit vadesi sonuna kadar hesaplanmış tahmini gelir kaybı tutarını, projeksiyon yapılabilmesini teminen, aylık olarak Hazine Müsteşarlığına iletir.
 
(3) Ödemeler, Banka ve TKK'nın, bu Karar ve daha önceki yıllara ait Bakanlar Kurulu kararları kapsamında kullandırılan kredilere ilişkin vade/hesap devresi/taksit vadesi sonuna kadar hesaplanan ve her ay kendi kayıtlarına göre kesinleşmiş gelir kaybı tutarlarını Hazine Müsteşarlığınca bildirilen formatta iletmelerini müteakiben gerçekleştirilir.
 
Gelir kayıplarının tespiti
 
MADDE 3-
 
(1) Bu Karar kapsamında yapılan ödeme ve ödemeye ilişkin işlemler yıllık bazda Hazine Kontrolörleri Kurulunca incelenir. İncelemeler sonucunda düzenlenen raporlar ile yapılan tespitler Hazine Müsteşarlığı, Banka ve TKK tarafından esas alınır.
 
(2) 2015 yılı ile incelemesi henüz tamamlanmamış önceki yıllara ait gelir kaybı uygulamalarına ilişkin olarak raporla tespit edilmiş lehte veya aleyhte tutarlar taraflarca faiz hesabı yapılmaksızın nakden ödenir. Raporlar sonucu Banka ve/veya TKK'ya fazla ödeme yapıldığının tespit edilmesi halinde fazla yapılan ödeme, ilgili kurum tarafından raporla tespit edilen tutarın kendisine tebliğini takip eden 10 iş günü içerisinde Hazine Müsteşarlığının ilgili hesabına nakden ödenir. Banka ve/veya TKK'ya eksik ödeme yapıldığının tespiti halinde ise eksik yapılan ödeme, ilgili yıl bütçesinde gelir kaybı için ayrılan ödenekten Hazine Müsteşarlığınca nakden karşılanır.
 
(3) Gelir kaybı uygulamasının sona ermesini müteakiben, raporlarla yapılan tespitler kapsamında, taraflar yükümlülüklerini ikinci fıkrada belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yerine getirir.
 
Diğer hükümler
 
MADDE 4-
 
(1) Bu Karar kapsamında açılan kredilere, vadesinde/hesap devresinde/taksit vadesinde ödenmemesi halinde, vade tarihinden itibaren geciken tutarlar için bu Karar hükümleri uygulanmaz. Vade tarihinden itibaren bu krediler Banka ve TKK mevzuatı çerçevesinde tahsil ve tasfiye edilir.
 
(2) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının faiz desteği niteliğindeki desteklerinden faydalanan işletmelere bu Karar kapsamında aynı konuda kredi kullandırılmaz. Kredi kullanacak işletmelerden, diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca sağlanan faiz desteği niteliğindeki desteklerden yararlanmadıklarına, bu desteklerden yararlandıklarının tespiti halinde bu Karar kapsamındaki faiz desteğinin iptal edileceğini kabul ettiklerine dair taahhütname alınır.
 
(3) Bu Kararda yer almayan hususlarda Bankacılık Kanunu hükümleri ile Bankanın ve TKK'nın kredilendirme usul, esas ve mevzuatı uygulanır.
 
(4) Bu Kararın yürürlük tarihinden önceki işlemlere ilişkin olarak tabi oldukları mevzuat hükümlerine göre yapılan veya yapılmakta olan incelemeler sonucunda lehte/aleyhte tespit edilen tutarlarla ilgili olarak, bu konudaki önceki yıllara ait Bakanlar Kurulu kararlarında yer alan mahsuplaşmaya ilişkin hükümler uygulanmaz.
 
(5) Banka ve TKK tarafından kendi iştiraklerine bu kapsamda kredi kullandırılamaz.
 
(6) Geçmiş kararlar kapsamında kullandırılan kredileri de kapsamak üzere, aynı konudaki mevcut yatırım kredisine ait anapara tutarının %30'u ödenmeden, aynı üretim konusunda (tarımsal mekanizasyon ve modern basınçlı sulama hariç), bu Karar kapsamında yeni yatırım kredisi kullandırılmaz. Kapasite artışları bu madde kapsamında değerlendirilmez.
 
(7) Tasfiye Olunacak Alacaklar Hesabında borcu bulunan üreticilere Banka ve/veya TKK tarafından bu Karar kapsamında kredi açılmaz. Ancak, Tasfiye Olunacak Alacaklar Hesabında kayıtlı borcu bulunmakla beraber Bakanlar Kurulu kararları kapsamında ertelenmiş borcu bulunan üreticiler ile bu hesaptaki borçlarını yapılandırarak Yenilenen ve İtfa Planına Bağlanan Alacaklar Hesabına alınmış olan üreticilere bu Karar kapsamında kredi açılabilir.
 
(8) Hazine Müsteşarlığı gerektiğinde bu Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.
 
Yürürlük
 
MADDE 5-
 
(1) Bu Karar 1/1/2015 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 
Yürütme
 
MADDE 6-
 
(1) Bu Karar hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.
 
 
 
 
 
TÜRKİYE HALK BANKASI ANONİM ŞİRKETİNCE ESNAF VE SANATKÂRLARA KREDİ KULLANDIRILMASINA DAİR KARAR
 
21 Ocak 2015 ÇARŞAMBA                Resmî Gazete                            Sayı : 29243
 
BAKANLAR KURULU KARARI
 
Karar Sayısı : 2015/7183
 
Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliğine bağlı bölge birliklerine ortak olan Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri kefaletiyle veya doğrudan esnaf ve sanatkârlara kredi kullandırılmasına dair ekli Kararın yürürlüğe konulması; Başbakan Yardımcılığının 13/1/2015 tarihli ve 1071 sayılı yazısı üzerine, 15/11/2000 tarihli ve 4603 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile 27/12/2006 tarihli ve 5570 sayılı Kanunun 1 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 13/1/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 
13/1/2015 TARİHLİ VE 2015/7183 SAYILI KARARNAMENİN EKİ
 
KARAR
 
Amaç, kapsam ve uygulamaya ilişkin esaslar
 
MADDE 1-
 
(1) Esnaf ve sanatkârların finansman ihtiyaçlarının uygun koşullarda karşılanması amacıyla, önceki yıllarda alınan Bakanlar Kurulu kararlarıyla, Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince (Banka) Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri (ESKKK) kefaletiyle veya doğrudan esnaf ve sanatkârlara kullandırılmış olup bakiyesi 2015 yılına devreden krediler ile 1/1/2015-31/12/2015 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) bankacılık usul ve esasları çerçevesinde Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliğine (TESKOMB) bağlı bölge birliklerine ortak olan ESKKK'lar kefaletiyle veya ESKKK'ların kefaleti olmaksızın Bankaca doğrudan esnaf ve sanatkârlara kullandırılacak kredilere, 1/1/2015-31/12/2015 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) geçerli olmak üzere, 3 üncü maddede belirlenen faiz indirim oranı uygulanır.
 
(2) TESKOMB'a bağlı bölge birliklerine ortak olmayan ESKKK'lar kefaletiyle önceki yıllarda yayımlanmış Bakanlar Kurulu kararları doğrultusunda kullandırılmış olup bakiyesi 2015 yılma devreden krediler için de 3 üncü maddede belirlenen faiz indirim oranı uygulanır.
 
(3) Bankanın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde faaliyet gösteren şubelerince esnaf ve sanatkârlara kullandırılmış olup bakiyesi 2015 yılına devreden krediler ile 1/1/2015-31/12/2015 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) bankacılık usul ve esasları çerçevesinde kullandırılacak kredilere, 1/1/2015-31/12/2015 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) geçerli olmak üzere, 3 üncü maddede belirlenen faiz indirim oranı uygulanır.
 
Gelir kayıplarının karşılanması
 
MADDE 2-
 
(1) Bankanın bu Karar kapsamında açılan kredilerden doğacak gelir kayıpları, kredilerin faiz tahakkuk tarihlerinde Bankanın kooperatif kredilerine özgü kaynak maliyeti dikkate alınarak belirlediği cari faiz oranları ile esnaf ve sanatkârlara uygulanan indirimli faiz oranları esas alınarak hesaplanır. Bankanın bu Karar kapsamında açılan kredilerden doğacak gelir kayıpları, ilgili yıl bütçelerine bu amaçla konulan ödenekten Hazine Müsteşarlığınca karşılanır. Banka, bu Kararın uygulanması sürecinde, belirlenen ödenek tutarının aşılmaması için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.
 
(2) Banka, bu Karar ve önceki yıllara ait Bakanlar Kurulu kararları kapsamında kullandırılan kredilere ilişkin bilgileri ve vade/taksit vadesi sonuna kadar hesaplanmış tahmini gelir kaybı tutarını, projeksiyon yapılabilmesini teminen, aylık olarak Hazine Müsteşarlığına iletir. Ödemeler, Bankanın, bu Karar ve önceki yıllara ait Bakanlar Kurulu kararları kapsamında kullandırılan kredilere ilişkin vade/taksit vadesi sonuna kadar hesaplanan ve her ay kendi kayıtlarına göre kesinleşmiş aylık gelir kaybı tutarlarını Hazinece bildirilen formatta iletmelerini müteakiben Hazine Müsteşarlığınca gerçekleştirilir.
 
Faiz indirim oranı
 
MADDE 3-
 
(1) Bu Karar kapsamında, 2015 yılında kullandırılacak krediler ile önceki yıllarda kullandırılan kredilerden bakiyesi 2015 yılına devreden kredilere esnaf ve sanatkârların meslek kollarına göre aşağıdaki faiz indirim oranlan uygulanır. Esnaf ve sanatkâr meslek kollarının belirlenmesinde, 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununun 63 üncü maddesi doğrultusunda Esnaf ve Sanatkâr ile Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulunca belirlenen ve 13/6/2007 tarihli ve 26551 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan meslek kolları esas alınır. Bu doğrultuda;
 
a) İmalat ve tamirat ile ilgili meslek kollarında faaliyet gösteren esnaf ve sanatkârlara kullandırılan krediler için % 50 faiz indirim oranı,
 
b) Hizmet ile ilgili meslek kollarında faaliyet gösteren esnaf ve sanatkârlara kullandırılan krediler için % 50 faiz indirim oranı uygulanır.
 
(2) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinde belirtilen geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olan kaybolmaya yüz tutan meslek kollarında (el dokuma işleri, bakır işletmeciliği, çini ve çömlek yapımı, sedef kakma ve ahşap oyma işleri, kaşıkçılık, bastonculuk, semercilik, yazmacılık, yorgancılık, keçecilik, lüle ve oltu taşı işçiliği, çarıkçılık, yemenicilik, oyacılık ve bu işlere benzerlik gösterdikleri Maliye Bakanlığınca kabul edilen) faaliyet gösteren ve "Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesi" sahibi esnaf ve sanatkârlara bu Karar kapsamında 1/1/2015 tarihinden itibaren kullandırılacak krediler için % 100 faiz indirim oranı uygulanır. Bu fıkra çerçevesinde kredi kullanacak esnaf ve sanatkârların hibe desteği kullanmadıklarına dair Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından (KOSGEB) yazı getirmeleri gerekmektedir.
 
(3) 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında, kredi başvuru tarihi itibarıyla en az 3 yıllık ustalık belgesine sahip olan ve ustalık belgesiyle ilgili meslek kolunda, son 1 yıl içinde kendi adına işletme kurduğunu belgeleyen girişimci esnaf ve sanatkârlara, bu Karar kapsamında 1/1/2015 tarihinden itibaren kullandırılacak krediler için % 100 faiz indirim oranı uygulanır. Bu destekten aynı işletme için başka bir kurum ve kuruluştan hibe desteği alanlar ile son bir yıl içinde ticari faaliyetini veya vergi mükellefiyetini sonlandıranlar faydalanamaz. Bu fıkra çerçevesinde kredi kullanacak girişimci ustaların hibe desteği kullanmadıklarına dair KOSGEB'den yazı getirmeleri gerekmektedir.
 
Gelir kayıplarının tespiti
 
MADDE 4-
 
(1) Bu Karar kapsamında yapılan ödeme ve ödemeye ilişkin işlemler yıllık bazda Hazine Kontrolörleri Kurulunca incelenir. İncelemeler sonucunda düzenlenen raporlar ile yapılan tespitler Hazine Müsteşarlığı ve Banka tarafından esas alınır.
 
(2) 2015 yılı ile incelemesi henüz tamamlanmamış önceki yıllara ait gelir kaybı uygulamalarına ilişkin olarak raporla tespit edilmiş lehte veya aleyhte tutarlar taraflarca faiz hesabı yapılmaksızın nakden ödenir. Raporlar sonucu Bankaya fazla ödeme yapıldığının tespit edilmesi halinde fazla yapılan ödeme Banka tarafından raporla tespit edilen tutarın kendisine tebliğini takip eden 10 iş günü içerisinde Hazine Müsteşarlığının ilgili hesabına nakden ödenir. Bankaya eksik ödeme yapıldığının tespiti halinde ise eksik yapılan ödeme ilgili yıl bütçesinde gelir kaybı için ayrılan ödenekten Hazine Müsteşarlığınca nakden karşılanır.
 
(3) Uygulamanın sona ermesini müteakiben, raporlarla tespit edilen tutarlar üzerinden taraflar yükümlülüklerini ikinci fıkrada belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yerine getirir.
 
Diğer hükümler
 
MADDE 5-
 
(1) Ertelenmiş, taksitlendirilmiş. tasfiye olunacak alacaklar hesabında borcu bulunan veya yeniden yapılandırılmış kredi borcu olup geri ödeme süreci devam eden esnaf ve sanatkârlara, borçlarının tamamı Bankaya ödenmeden bu Karar kapsamında hiçbir şekilde kredi açılmaz.
 
(2) Bu Karar kapsamında kredi kullandırılacak esnaf ve sanatkârlara, geriye dönük bir yıllık süre dikkate alınarak bir yıllık süre içinde en fazla iki defa faiz indirimli kredi kullandırılabilir.
 
(3) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının faiz ve/veya hibe desteği niteliğindeki desteklerinden faydalanan esnaf ve sanatkârlara bu Karar kapsamında aynı konuda faiz indirimli kredi kullandırılmaz. Kredi kullanacak esnaf ve sanatkârlardan, diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca sağlanan aynı konuda faiz ve/veya hibe desteği niteliğindeki desteklerden yararlanmadıklarına, bu desteklerden yararlandıklarının tespiti halinde bu Karar kapsamındaki faiz desteğinin iptal edileceğini kabul ettiklerine dair taahhütname alınır.
 
(4) Bu Karar kapsamında açılan kredilere, vadesinde/taksit vadesinde ödenmemesi halinde, vade tarihi/taksit vadesi tarihinden itibaren geciken tutarlar için bu Karar hükümleri uygulanmaz. Vade tarihinden itibaren bu krediler, Bankanın usul ve esasları uyarınca tahsil ve tasfiye edilir.
 
(5) Bu Kararda belirtilen esaslar dışında, söz konusu kredi kullandırımlarında Bankanın usul ve esasları uygulanır.
 
(6) Bu Kararın yürürlük tarihinden önceki işlemlere ilişkin olarak tabi oldukları mevzuat hükümlerine göre yapılan veya yapılmakta olan incelemeler sonucunda lehte/aleyhte tespit edilen tutarlarla ilgili olarak, bu konudaki önceki yıllara ait Bakanlar Kurulu kararlarında yer alan mahsuplaşmaya ilişkin hükümler uygulanmaz.
 
(7) Hazine Müsteşarlığı gerektiğinde bu Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.
 
Yürürlük
 
MADDE 6-
 
(1) Bu Karar 1/1/2015 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 
Yürütme
 
MADDE 7-
 
(1) Bu Karar hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.